Foreninger og forlystelser i Åbyhøj

 

Allerede fra starten af 1900-tallet begyndte et rigt foreningsliv at vokse i Aaby sogn og Åbyhøj.

Fremtrædende personer fra foreningslivet: i Aaby
Thv.Mikkelsen, Socialforeningen. E.Byskov, DUI. Chr.Olesen, Oplysningsudvalget. H.Hansen, Esperantoklubben. Aa.Laursen, Radioklubben. Dyreborg Jakobsen, Sangforeningen. K.Bøgeskov, Kvindeudvalget. E.Mikkelsen, DSU. C.Bigum, Skakklubben

I det følgende en kort oversigt over nogle af de mange foreninger og forlystelser, der startede i Aaby sogn og Åbyhøj i første halvdel af 1900-tallet.

 

Aaby socialdemokratiske Forening blev stiftet 14, februar 1906, først under navnet Aaby Arbejderforening. I 1916 talte foreningen 177 mandlige og 22 kvindelige medlemmer. Foreningens formand gennem 40 år var Lorenz Friis.

Aabyhøj Esperanto Forening blev stiftet 30. juni 1929, hvis formål var at udbrede kendskabet til kunstsproget esperanto.

Arbejdersangkoret Harmonien blev stiftet 26, juli 1918 af medlemmer af Aabyhøj socialdemokratiske Forening.

Arbejdernes Radioklub i Aabyhøj blev stiftet 13. juni 1928 med snedker Rasmus Jørgensen som første formand. Klubben ydede gratis bistand ved klager over støj og hyleri, assistance ved apparateftersyn. Den arbejde for en let og billig radiolytning for medlemmerne.

Arbejdernes Skakklub Aabyhøj blev stiftet 21. november 1955 i Forsamlingsbygningen.

Arbejdsmændenes Fagforening blev stiftet 1. juli 1933 for ufaglærte arbejdere.

Den radikale Vælgerforening for Aaby Kommune blev stiftet den 9. december 1915 med N.C. Nielsen som den første formand.

Husmandsforeningen i Aaby Sogn (Aarhus Omegns Husmandsforening) blev stiftet i 1918 med N.C, Nielsen som første formand. Formålet var bl.a. afholdelse af kurser om havebrug og husholdning, fællesindkøb af læ- og hegnsplanter, konkurrencer om veldyrkede havebrug, rejser, udflugter og udstillinger.

Aabyhøj Haandværker- og Borgerforening blev startet 12. februar 1921. Den skulle fremme oplysningen for medlemmerne og varetage deres tarv og interesser i almindelighed, samt understøtte værdigt trængende medlemmer eller enker, samt afholde selskabelige foredrag og sammenkomster. Foreningen ophørte i foråret 1936.

Aabyhøj Handelsrejsendeklub blev stiftet 15. august 1943. Formålet var hovedsagligt at samle de handelsrejsende med bopæl i Aaby sogn til festlige sammenkomster. Medlemstallet var omkring 70.

Grundejerforeningen for Aaby Sogn blev stiftet 27. maj 1903. Allerede gennem de første årtier var foreningen meget aktiv. Blandt initiativer kan nævnes indførelse af gadenavne i Åbyhøj (1904), nyt sprøjtehus til brandsprøjten, bedre postbesørgelse, busforbindelser til Århus, gadelygter, fortove, gas, vand og elektricitet til byen, opførelse af forsamlingsbygning, tilskud til Åbyhøj nye kirke (1936), frilæggelse af byens torv.

Aabyhøj Grundejerforening startede i 1926 under navnet Vestre Grundejerforening, men skiftede i 1941 navn til Aabyhøj Grundejerforening. Formålet var stort set det samme som grundejerforeningen for Aaby Sogn.

Aabyhøj Handelsforening blev stiftet 13. september 1937 på en generalforsamling med 30 forretningsfolk. Foreningens formål var et fremme de handlendes interesser samt tage sig af juleudsmykningen på Silkeborgvej. Foreningen stod også for ‘Aabyhøj Ugen’ som fandt sted 1. november 1937 med filmforestillinger, konkurrencer og tegneudstillinger for børn.

Fjerkræklubben udstilling i Aaby Forsamlingshus 1936

Fjerkræklubben for Aaby Kommune blev stiftet 7. januar 1914. Formålet var at skaffe gode og billige foderstoffer til medlemmerne og vejlede om hønseavl.

Brydeklubben Thrott blev stiftet 8. juli 1919 med træning i lokaler på hjørnet af Thorsvej og Silkeborgvej. I 1944 flyttede træning til kælderlokaler under Åby Skoles gymnastiksal. Klubben blev stiftet af Marius Vanger, der også var klubbens formand frem til 1924.

FDF i Åbyhøj (Frivillig Drenge Forbund) blev, under navnet Århus 12. kreds, stiftet 28. august 1954. Der blev samme år også stiftet en kreds for pigerne.

KFUK spejderne i Åbyhøj blev stiftet 28. oktober 1941.

Aabyhøj Amatørteater startede som en matiné for fattige i Åbyhøj. Denne forestilling dannede grundlag for at danne Amatørteatret 17. november 1942. Da teatret i 1982 flyttede sine aktiviteter til Ingerslev Boulevard, mistedes det lokale islæt.

Forsamlingslokaler og afholdsrestaurant

Aaby første forsamlingshus blev bygget i 1903 ved siden af Aaby skole på hjørnet af Aaby Kirkevej og Kærvej. Det var væsentligt ejet af bønderne i sognet. Her blev holdt traditionelle aktiviteter som høstgilder, baller, foredrag og familiefester. Kaffe kunne man lave i køkkenet. Men da Åbyhøj-bydelen voksede, var forsamlingshusets beliggende i Gl. Aaby upraktisk, og det lukkede omkring 1909.

I 1907 blev der oprettet en afholdshotel og restaurant på Silkeborgvej 272, og restaurationens lokaler blev, som de eneste i Åbyhøj, meget benyttet. Da fabrikant B. Thykier i 1916 købte ejendommen, blev restauranten nedlagt.

Forsamlingsbygningen
der senere også blev
restaurant Elka

Restaurant Elka. Samme fabrikant Thykiær tog så i 1919 initiativ til at få rejst en egentlig forsamlingsbygning i Åbyhøj. På en stiftende generalforsamling for A/S Aabyhøj Forsamlingsbygning gik man i gang med det indledende arbejder. Man købte den tidligere bagermester Kolds ejendom på Odinsvej 2, som nu blev indrettet som byens Forsamlingsbygning. De følgende år blev der lavet tilbygninger, lokalerne blev udvidet. Det var restauratør Kaj Rasmussen, der kom til i 1941, der gav restaurationen og forsamlingsbygningen navnet ‘Elka‘ efter sit og hustruens fornavne: Ellen og Kaj.

Biografen

Forsamlingsbygningen fik i 1925 bevilling til at fremvise ‘levende billeder’. Det blev byens første biograf kaldet ‘Det ny Theater‘. Den første forestilling fandt sted 20. december 1925, og herefter to forestillinger om ugen. Da der i 1928 var udbrudt en stor paratyfus-epidemi i Åbyhøj, var befolkningen bange for at samles i offentlige lokaler, hvilket betød meget få besøgende til biografforestillingerne. De kommende år var antallet af forestillinger derfor begrænset og ophørte i forsamlingsbygningen.

Bio Aabyhøj der senere fik navnet Astra

I 1935 fik hotelejer C.F. Christensen så en biografbevilling. Han indrettede herefter en biograf i en dengang moderne bygning på Silkeborgvej ved Thorsvej. Biografen, der blev indviet i 1936, fik navnet ‘Bio Aabyhøj‘ med 321 nummererede pladser. Den første forestilling blev vist den 21. januar 1936. De kommende år gik biografen over til andre familiemedlemmer, og i 1940’erne havde man daglige forevisninger, med 8 til 15 forestillinger om ugen. Udover biograf var der i bygningen tobaksforretning, chokoladebutik og Bio Kiosken. Biografen, der senere fik navnet ‘Astra‘, blev nedlagt i 1986. Så i dag har Åbyhøj ikke mere nogen biograf.