Sognerådet i Aaby

 

Fra gammel tid var det sognerådets medlemmer der tog sig af sognets ledelse, også de administrative funktioner. Med det voksende befolkning i sognet, steg også de administrative opgaver.

Aaby Sogneråd 1913-1917. Fra venstre: K.F.Schouborg, Søren Olesen, A.H.Bertelsen, S.Sørensen, Colding, J.P.Jrarup-Jensen, M.Christensen, R.Høegh, Enemærke,
formand Jens Larsen

Derfor ansatte man i 1914 Aaby sogns første kæmner Jens Karl Hansen Enemærke  – en stillingsbetegnelse der i dag kaldes  kommunaldirektør. Han fortsatte i stillingen indtil 1940, hvor han fratrådte på grund af sygdom. Han døde to år senere, 62 år gammel. Også hans datter Elna Enemærke fik job på kommunekontoret som assistent.

Oprindeligt blev sognerådet møder holdt på Aaby skole. I 1916 blev møderne flyttet til kæmnerkontoret på Thorsvej, hvor der var indrettet sognerådslokale. Da den nye administrationsbygning på Silkeborgvej blev indviet i 1937, blev funktionerne flyttet dertil.

J. Brix. Var præst og sognerådsformand 1842-1845.

Ole Chr. Gad. Var præst og sognerådsformand 1846-1853

Alfr. H. Elmquist. Var præst og sognerådsformand 1853-1854

J. Vahl. Var præst og sognerådsformand 1864-1866.

Niels Nielsen. (Født 28.8.1825,  død 27.4.1895). Sognerådsformand 1866-1868. Uddannet ved landvæsenet. Ejede Tømrergården, Gellerupvej 54, senere navngivet Arnegården. Flyttede senere til Ryesgade 29, Århus hvor han drev træskoforretning, og herfra til Viby, hvor han døde. I ægteskabet med Bodil Marie Jensen fik han ni børn.

Morten Larsen. Kom fra Sjælland. Sognerådsformand 1868-1875. Gårdejer af gården på hjørnet af Østergårdsvej og Kærvej. Flyttede på sine ældre dage til Morten Børups Gade 14 i Århus, hvor han døde.

Christen Rasmussen. (Født 21.9.1834 i Hørslev, død omkr. 1882 i Vitved). Sognerådsformand 1875-1880. Flyttede som dreng til Aaby, hvor han også blev konfirmeret. Forpagtede gården Staahøjgaard i Aabys sogns nordlige del. Flyttede i 1990 til Vitved ved Skanderborg, hvor han døde.

Jens Pedersen. (Født 10.2.1850, død 9.8.1930). Blev født på Aaby Gammelgaard. Sognerådsformand 1880-1886. Gårdejer af gården Vidtskue i Aaby. Hans hustru Maren Nielsen blev født 1852 og voksede op på Vester Søgaard i Aaby. Han flyttede til Århus, og døde dér. Hans bror, Anders Pedersen, ejede Aaby Gammelgaard.

Christian Christiansen. (Født 10.9.1854, død 27.2.1916). Født i Aarslev ved Brabrand. Sognerådsformand 1886-1892. Sognefoged 1894-1906. Uddannet ved landvæsenet.. Næstformand i Aarhus Amtstidendes bestyrelse. Bestyrelsesmedlem i Landbosparekassen Aarhus. Gårdejer til en gård i Gl. Aaby på Gellerupvej 34, der i øvrig brændte i 1889. Hans nyopførte gård fik navnet Arnegaarden, som han ejede til sin død. Gift med Mette Marie Nielsen, der var datter af sognefoged Jens Nielsen fra Aaby Højgaard.

Anders Pedersen. (Født 10.8.1860, død 17.12.1942 ). Født på Aaby Gammelgaard, døde i villa ‘Læ’, Silkeborgvej 288, Åbyhøj. Var gårdejer af barndomshjemmet Aaby Gammelgaard 1883-1930. Sognerådsformand 1892-1895 og 1898-1901. Sognefoged og lægdsmand 1906-1924. Var blandt andet medlem af menighedsrådet, hegnsynsmand, forligsmægler, medlem af skolekommissionen, bestyrelsesmedlem i Jydsk Andels Foderstofforretning, medlem af bygningskommissionen. Anders Pedersen var gift to gange, Med Johanne Madsen og Johanne Bech. Han var kendt som den sidste åbyboer, der talte sognets dialekt.

Jens Jørgen Jensen. (Født 15.6.1847 i Vitved, død 8.2.1904). Sognerådsformand 1896-1898. Var lærer i Aaby fra 1882 til sin død.

Jens Nielsen. (4.10.1863 i Hasle, død 27.5.1940 ). Sognerådsformand 1901-1905. Voksede op på Vester Søgaard i Aaby som forældrene købte i 1865. Gårdejer af Vester Søgaard fra 1894 til 1926. Bestyrelsesmedlem i Forsamlingsbygningen, bestyrer af Andelsbankens Filial i Åbyhøj 1925-1934. Byggede villa ‘Hegn’ på Silkeborgvej 277, som han solgte til byens tandlæge Ina Hansen. Døde i Aaby.

J.L. Homann

Just Ludvig Homann. (Født 30.12.1850 i Vindblæs ved Randers,  død 01.03.1939 i Sorø ). Sognerådsformand 1905-1910. Grosserer i kolonialvarer i Århus. Købte 1854 villaen ‘Gl. Aabyhøj’ på Bakke Allé 1 som han få år efter videresolgte. Stod for flere jordhandler i Aaby. Han flyttede i 1912 fra Åbyhøj til Frederikssund, derfra videre til Espergærde og Sorø, hvor han døde.

Rasmus Carl Christian Jacobsen. (Født 7.5.1866 i Skrillinge ved Odense,  død 22.10.1933 i Åbyhøj ). Flyttede til Åbyhøj i 1903. Sognerådsformand 1910-1915 som første socialdemokrat. Var smed ved Statsbanerne. Under hans formandskab opførtes vand-, gas- og elektricitetsværket, og grunden til et moderne skolevæsen blev grundlagt.

C.I. Belter

Jens Larsen. (Født 3.5.1882 i Højby ved Roskilde,  død ?). Sognerådsformand 1915-1917. Uddannet som maskinist. Blev i 1917 kæmner i Viby.

Christen Ingvard Belter (født Sørensen, navneændring til Belter i 1930). (Født 25.3.1884 i Himmerland, død 19.7.1972 i Hasle, Århus). Sognerådsformand 1917-1918. Uddannet ved maskinfaget. Formand for Aaby Sogns Sygekasse, for Hjælpekassen, Bestyrelsesmedlem i Middelstandens Sygekasse i Århus Amt, formand for Centralforeningen af Sygekasse i Århus Amt. Han blev leder af Aabyhøj Gas-, Vand- og Elektricitetsværk.

Johannes Christian Sørensen. (Født 7.1.1877 i Gern,  død ?). Sognerådsformand 1917-1925. Uddannet som karetmager. Fik 1903 stilling som sådan ved Statsbanerne i Århus. Medlem af Hjælpekassebestyrelsen.

O.J. Offersen

Offer Ingvar Offersen. (7.4.1882 i Hadbjerg,  død 10.2.1952 i Åbyhøj). Sognerådsformand 1925-1952. Udannet som karetmager og startede selvstændig virksomhed i Åbyhøj i 1911. Formand for Aaby socialdemokratiske Forening, formand for Aabyhøj Brugsforening, landvæsenskommissær, ejendomsskylds-vurderingsmand, medlem af Århus amtsråd 1922-1952, landstingsmand ved Rigsdagen 1936-1951. I Åbyhøj Parken er der opsat en mindesten over O.I. Offersen.