Ryesgade

 

Ryesgade forbinder Søndergade med Banegårdspladsen. Den er i dag travl forretningsgade og en del af Strøget. Efter større omlægninger blev gaden den 1. maj 1974 indviet som “halv” gågade med plads for ensrettet færdsel og gående.

Ryesgade fra Banegaardsvej. Foto omkr 1880

Gaden er opkaldt efter den norskfødte generalmajor Olaf Rye (1791-1849). Han udmærkede sig i Treårskrigen i træfningerne ved Bov, Slesvig og Dybbøl.

Oprindeligt var der kun privat gangsti fra Søndergade til banegården, der førte gennem gartner F.J.C. Jensens haver. Terrænet havde gartner Jensen lejet af kommunen. Beslutningen om Ryesgades anlæggelse var ikke uden sværdslag. Der blev nedsat udvalg, der var diskussion om gadens bredde, og der var betænkeligheder med vandløb i området, da det lå tæt på kirkegården (nu Rådhusparken). Sagen endte også med, at ministeriet måtte ind over sagen. Og dernæst var der problemer omkring bebyggelsen, husenes højde og udstyr. Man ville undgå, at den nye gade “kommer til at ligne de øvrige usle Bygninger i Byens nye Kvarterer.”

Efter disse skærmydsler blev Ryesgade anlagt i 1873. Dengang var gadens forløb ned mod banegården. Ved opførelsen af nuværende banegård i 1926-1929 blev niveauet på Banegårdspladsen hævet med en etage ved omfattende jordreguleringer. Derfor stiger gaden i dag op mod banegården når man kommer fra den nordlige ende.

Se også Ryesgade i avisen

Gamle forretninger

Gennem årene har Ryesgade blandt andet lagt adresse til disse forretninger.
Årstal angiver, hvornår de er registreret på foto, ikke det år de er startet i gaden, medmindre det er anført:

2 . Buus Isenkram Fajance
4 . Bajsen Damekonfektion (1958)
5 . Chas E vin og kolonial (1953)
6 . Chr. Sten Mogensen buntmager, hatte (1912)
6 . Chr. Mogensen hatteforretning (1919)
6 . Eriks Fiskehal (1938)
6-8 . Brøbech optiker (1958)
8-10 . Havanna Huset (1958)
9 . Grand Hotel på hjørnet af Rosenkrantzsgade (Fra 1897 til 1919)
9 . Lyfa belysning (1957)
9 . Lems Bolighus, hjørnet af Rosenkrantzsgade (1958)
10 . Aarhus Kaffebod (1912)
10-12 . Axel Jeppesen Herremagasin (1952)
12-16 . Wolter Sko (1933)
18 . Afholdsrestaurant og konditori Manzana
18 . Varehuset Pallas /Alpas/ SBV (åbnet 1934)
20 . Aarhus Amtstidendes trykkeri og redaktion
20 . Jørgensens Rejsebureaus Århus-kontor (1968)
23 . Aarhus Gæstehjem (1912)
23 . Peter Illum vin og tobak (1912)
23 . Fajancevarehuset (1951)
24 . Bothillas smørrebrødsforretning
26 . Katolsk Vor Frue Kirke
27 . James Thomsons Parkhotel
27 . Hotel Viktoria (åbnet 1900)
28 . Hotel Garni (1912)
29 . Dr. Scholls Fodklinik (1936)
32 . Axel Kaufmanns konfektionsforretning (åbnet 1908)
33 . National Kasseapparater (1938)
33 . Tante Lauras Legetøjsforretning
45 . Nolfis slagtebutik (åbnet 1883)
45 . Hotel Ryesborg  (1915)
Jernbanepotheket på hjørnet af Ryesgade og Fredensgade
i en nu nedrevet bygning (åbnet 1878)
– Centralhotellet på hjørnet ved Banegårdspladsen
i en nu nedrevet bygning
– Scherups Blomster på hjørnet af Banegårdspladsen (1938)
– Ritzaus Bureaus Århus-kontor (åbnet 1895)
– Mode Magasin (1912)
– N. Bonde Nielsen (1912)
– P.B. Buck (1912)

Kort over Ryesgade. Park Allé tv endnu ikke anlagt. År 1900

Ryesgade mod Søndergade. Foto omk. 1900

Ryesgade fra Banegårdsplads. Foto 1923

Scherups Blomster
Hjørnet af Banegårdsplads . Foto 1933

Grand Hotel. Hjørnet af Rosenkrantzsgade. Foto 1908

Banegårdspladsen opfyldes ved Ryesgade. Foto 1923

Ryesgade 45. Hotel Ryesborg. Foto omkr 1915


Ryesgades historie i avisen

Ryesgade i Århus har været genstand for mange avisskriverier i årtier siden den blev anlagt i 1870’erne.

I Aarhuus Stiftstidende har man gennem årene kunnet følge historierne om Ryesgade. Her bringes nogle uddrag og klip:

• 1872: Indenrigsministeriet har i en Skrivelse henledt Opmærksomheden paa Ønskeligheden af at faa en Forbindelse fra Skanderborg-Chausseen til Banegaarden samt en Forlængelse af Søndergade til Banegaarden. Byraadet erkendte det første, “hvorimod man ikke fandt nogensomhelst Nødvendighed for at fortsætte Søndergade ud til Stationen.

• 1872: Søndergade Byraadet finder ingen Anledning til at forlænge Søndergade ud til Banegaarden.

• 1873: Efter Forlydende er et Byggeconcortium i Begreb med at danne sig heri Byen, med den Plan at kjøbe Gartner Jensens Have af Byen og derefter udstykke og bebygge samme paa en passende Maade. Det skulde særdeles glæde os. om denne Efterretning maatte bekræfte sig, da der derved vilde være Garanti for, at et nyt Qvarteer af Byen vilde blive opført paa en smagfuld og hensigtmæssig Maade, under tilbørlig hensyn til alle Forhold, der bør tillægges Betydning, og i Modsætning til al den Tilfredshed og Vansmag, af den Uregelmæssighed og det Kniberi, der saa ofte griber forstyrrende ind i nye Gaders og Qvarteres Anlæg.

• 1873: Af Jensens Have er solgt 13.000 Qv.Al [kvadratalen] for 13.000 Rdl. [rigsdalere] (+ 7 Rdr. pr. Al. Facade til Brolægningsomkostninger, ca. 130 Al. Facade) til Opførelse af “et catholsk Capel” [Katolsk Kirke] – Hjørnegrunden nærmest Jernbanen der er udlagt med ca. 80 Al. [alen] Facade og med saa stor Dybde, at der kunde indrettes et passende Hotel, agter man efter hvad vi erfare, særlig at udbyde til et “Jernbanehotel” – En Entreprise, som synes være meget tidssvarende.

• 27.februar 1874: Forslag om at kalde Fortsættelsen af Søndergade for “Ny Søndergade Skovby foreslog ved Opkaldelse af nye Gader at Mindes Estrup og Rye. Kraiberg mente, at man helst skulde bruge de Navne, som Indvaanerne af sig selv havde dannet, iøvrigt var han enig med Skovby. Ogsaa Colding anbefalede varmt Skovbyes Forhold. Ved Afstemningen kom “Ny Søndergade” til at hedde Ryesgade.

• 3. april 1875: Paa Grund af Byggepladsens Udgravning udsælges i Løbet af 14 Dage hele min Beholdning af Frugttræer, bestaaende af Halvstamme-, Dværg- og Espaliertræer til nedsat Priis. E. O. Jensen Ryesgade.

• 21. juni 1875: Ny Cigar- og Tobaksforretning i Aarhus. Dags Dato aabner Undertegnede i Ryesgade 43 (ligeoverfor den under bygning værende katholske Skole) et Udsalg fra Hr. H. F. Thercilsens Cigar- og Tobaksfabrik i Randers, og haaber jeg ved en stedse god og reel Behandling at skulle erhverve mig et godt Renommé – DHrr Handlende erholde en betydelig Rabat. Aarhus den 17. Juni 1875 N.C. Petersen

• 6. oktober 1875: For Aarhuus By og Omegn bekjendtgøres herved, at jeg efter Flyttedagen opretter et velassorteret Leiebibliothek tilligemed Handel med Papiir og Legetøi og beder det ærede Publikum om flittig Søgning. Fru Schmidt Ryesgade 10.

• 16. november 1875: At jeg har aabnet en Barbeer- & Friseur-Stue i Ryesgade Nr. 12 undlader jeg ikke at bekjendtg. for det ærede Publ. N. P. Jensen

• 1877: Centralhotellet Bygningen paa Hjørnet af Ryesgade og Banegaardsveien, opført 1877.

• 8.april 1877: Undertegnede nedsætter sig den 17. i Aarhuus, Ryesgade Nr 20, 1. Sal, som Fødselshjælper og Læge i Qvindesygdomme. Consultation hver Søgnedag Kl.11-1 Gratis Consultation for Ubemidlede hver Tirsdag og Fredag Kl. 8 1/2- 9 1/2 Formiddag J. Chr. Vøhtz

• 29. april 1887: Partikulier L. N. Leth har solgt Ryesgade 49 “Jernbanehotellet” til Apotheker N. B. Krarup for 68.250 Kroner. Udbetaling 3000 Kroner. Omkostningerne deles og Tiltrædelsen skeer 1. October. Efter Forlydende vil Ejendommen blive indrettet til Apothek

• 13.maj 1877: I Løversdags reistes Tagværket paa den største Bygning, der her i Aarhuus er opført af privat Mand: Murerm. Carstensen har efter Tegning af Architekt Lange, paa Hjørnet af Ryesgade og Banegaardsveien [Centralhotellet], lige over for Banegaarden, ladet opføre en bygning med 33 Alen Facade til hver af de nævnte Gader. Paa selve Hjørnet er der bygget et Taarn, saa Bygningen faar en vis Lighed med dem, der i de senere Aar ere opførte i Kbh.’s Voldqvarteer, især i Gothersgades og Frberggades Forlængelse. Desuden vil ved Enden af hver Fløi baade ved Ryesgade og Banegaardsveien, blive opført en 4 Etages Bygning og det hele Bygningscomplex vil saaledes .. ganske vist afgive et for vort Forhold temmelig imponerende Skue.

• 30. august 1878: Udvandring til Australien ordnes af “Jydsk Eiendoms- og Fæstecontoir hos N.F. Schilling, Taarnbygningen, Ryesgade i Aarhuus”

• 25. april 1883: Ny Slagterboutik – Ryesgade 45. Fredagen den 27. April aabner Undertegnede et velassorteret Kjødudsalg. Ærbødigst O.Nolfi Slagter [var Århus første slagterbutik].

• 16. november 1883: Under 5. dennes har Indenrigsministeriet meddeelt Vognmandsforeningen i Aarhuus Concession paa Anlæg og Drift i 30 Aar af en Sporvei fra de jydsk- fyenske Statsbaners Hovedstation i Aarhus gjennem Ryesgade og Søndergade over den under Opførelse værende Clemensbro og Sankt Clemens Torv til Store Torv, hvorhos Foreningen paa Forlangende er pligtig til at udvide Sporveisanlægets efter Grænser, som paa Byraadets Indstilling nærmere maatte blive fastsat af Indenrigsministriet. Før Anlæget begyndes, skal det godtgjøres, at den fornødne Capital er sikret og mindst 20 pCt. indbetalt. Der skal mindst hvert Qvarteer afgaae en Vogn fra hvert Endepunkt. Som Sikkerhed skal der deponeres 5000 Kr., og Sporveien skal være fuldført inden 8 Maaneder efter at Planerne til hele Anlæget erer endeligt approberede.

• 28. august 1888: Musikundervisning Efter Ferien modtages atter Elever i Sang Hertha Müller Ryesgade 23.

• 10. oktober 1896: Grand Hotel Fra paalidelig Kilde have vi modtaget Meddelelse om, at der i disse Dage føres Forhdandlinger mellem Eieren af den store Hjørneiendom Ryesgade 9 her i Byen og et kjøbenhavnsk Konsortium, om Kjøb af nævnre Ejendom til Omdannelse til en særdeles elegang Kafé og Restaurant med tilhørende Hotel.

• 9. juli 1897: “Grand Hotel“, Hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade, blev i Gaar forevist for Pressen. Ejendommen er af Ejeren, M. Jacobsen, Viby, og Joh. P. Jensen omdannet til Hotel og Café. Godt Hotel hyggeligt indrettede Café-Lokaler. Foreløbig kun et lille Antal Værelser. Vært Hr. Hedemann.

• 2.maj 1900: Hotel “Viktoria”. Ryesgade 27, Aarhus (Kun 5 minutters Gang fra Hovedbanegaarden) aabnes Lørdagen den 5. Maj og anbefales alle mine tidligere Kunder samt til et højtæret Publikum. Gode Værelser for Rejsende, Godt Køkken. Moderate Priser. Ærbødigst Hans Ostenfeldt, tidligere Vært paa Hotel “Dannebrog”, Aagade .

• 27. december 1900: Grand Hotel Hjørnet af Ryesgade og Rosenkrantzgade, der ejedes af Trafikassistent Bornemann Møller som i Foraaret tilbyttede sig Hotellet for Herregaarden Ny Grøftebjerg ved Odense, er solgt til Overkellner ved Hotel “Phønix”, Aalborg, N. Mikkelsen, Søn af Værtshusholder Mikkelsen, Store Torv 8, for 185.000 Kr.

• 14. marts 1902: Stemmer fra Publikum. Nu da det snart maa være Ryesgades Tur til Brolægning, advarer man mod at bruge det “desværre komplet umulige engelske Brolægningssystem”, som man har forsøgt sig med i Søndergade. Selv om Gaden er for stejl til Asfaltering. Træklinker anbefales.

• 27. oktober 1904: Ryesgades Hotel [senere Hotel Ryesborg?] Fredagen den 28. dennes aabner jeg et Hotel og Restaurant i forhenværende Slagter Nolfis Ejendom, Ryesgade 45, og anbefaler mig til et æret Publikum. Ærbødigst Jens Dover.

• 23. mart 1917: Firmaet Christiani Nielsen har udarbejdet et Projekt vedrørende Banegaardsforholdene, gaaende ud paa at hæve den nederste Del af Ryesgade, saa Gaden kommer i Højde med Bruunsbro. Udvalget for Udvidelse af Bebyggelse anser dog Planen for uigennemførlig paa Grund af store Expropriationsudgifter, som vil kræves.

• 6. maj 1917: Christiani Nielsens projekt med Hensyn til Banegaardsforholdenes Ordning ved Hævning af Ryesgade og Banegaardsgade bliver for Tiden malet af Teatermaler Emil poulsen paa to mægtige Lærreder, paa hvilke skal fremtrylles Anskuelsesbilleder af, hvorledes disse Gader og Banegaaardsforholdene vil komme til at se ud efter fornævnte Projekt. Billederne skal forevises det Jernbane-Udvalg, som kommer til Aarhus.