Marselisborg slot skødet

 

Kronprins Christian, senere kong Christian X, fik i 1902 af Århus Kommune foræret jorden hvor Marselisborg Slot blev bygget.

Af skødet, som ses herunder, fremgår det, at jordene til Marselisborg slot er kongefamiliens private eje, idet det kun kan overdrages til den til enhver tid regerende konge i Danmark.

 

Marselisborg slot skøde

Skøde på Marselisborg slot. Det originale skøde er kalligraferet af maler, skolelærer og alterdegn ved Aarhus Domkirke Jens Madsen Rasmussen Ølsgaard (1864-1958).

 

                                                    ≈≈≈≈≈ SKØDE ≈≈≈≈≈

Stempeltaxt 70 Kr. 0 Øre.
Aarhus Stiftsamt den 15 April 1902
Som Aarhus Kommunes Bidrag til Opførelsen af en Sommerbolig i Jylland for Hs. Kgl. Højhed Prins CHRISTIAN til Danmark har Aarhus Byraad den 2den Maj 1898 vedtaget at skænke et Areal paa 10 Tdr. Land af Hovedgaarden Marselisborgs Tilliggende hvortil Indenrigsministeriet under 20de Juni f.A. har meddelt sit Samtykke.
Efter at dette Areal  af Landbrugsministeriets Skrivelse af 13de December f.A. som Matr. Nr. 1al og 1am af Aarhus Købstads Markjorder fra Marselisborg og skyldsat henholdsvis for Hartkorn: 6 Skp.0 Fdk. 1 3/4 Alb., Gl. Skat: 10 Kr. 16 Øre og Skovskyld: 0 3/4 Alb., saa skøder og overdrager Aarhus Byraad herved paa Aarhus Kommunes Vegne til Hs. Kgl. Højhed Prins CHRISTIAN de nævnte Matr. Nrr., der fremtidig skulle tilhøre Hs. Kgl. Højhed og efter Højstsamme den til enhver Tid regerende Konge i Danmark med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, med hvilken Kommunen har ejet dem ifølge Skøde, tinglæst d. 12te Juni 1897.
Det bemærkes, at Vedligeholdelsen af Vejstrækningen fra Holme Sognevej til Indkørselen i det nordre Skel af Matr. Nr. 1al paahviler den skænkede Ejendom*. For Stempelafgiftens beregning bemærkes, at det overdragne Areal stod Aarhus Kommune i en Værdi af 10,000 Kr. ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Aarhus Byraad, d. 10′ April 1902.
[Underskrifter]
————————————————————
* Den aarlige Udgift hertil anslaas til 20 Kr.

 

  • Gamle danske mål: Grunden var på 4238 m² ◊ Skp= 689,5 m² ◊ Fdk= 172,38 m²  ◊ Alb= 57,5 m²
  • Kronens købekraft: 10.000 kr. i 1902 svarer til 684.000 kr. i  2016
  • Ejendomsvurdering i 2014: Ejendomsværdi: 33.5 mio. kr. Grundværdi:6.033.600 kr.

Se også Marselisborg slot