Aarhus postvæsen 1921

 

Generaldirektoratet for Postvæsenet havde godt styr på Kongerigets gårde, huse, byer, offentlige kontorer og virksomheder i 1921 – også i Aarhus.

Postadressebog 1921

Dette får man et godt indblik i ved at kigge i Postadressebog for Kongeriget Danmark fra 1921. På knap 500 sider beskriver man hvad hver enkelt by og flække havde af boliger.

Rundt regnet 30.000 navne på huse, gårde, villaer og byer har bogen medtaget fra datidens Danmark. Selv “Floras gartneri” i Viby Sogn og “Villa Vort Hjem” i Aabyhøj havde postetaten styr på.

I Postadressebogen skriver de om formålet med oversigterne blandt andet:

“Denne alfabetisk ordnede Stedfortegnelse indeholder foruden et Afsnit om Rigets Hovedstad Navnene pau alle i Danmark (med Færøerne) beliggende Købstæder, Handelspladser, Sognebyer, Stationsbyer, Landsbyer, Gaarde, Samling af Huse og Villaer samt en Del enkelte Huse og Villaer, hvortil der er knyttet Institutioner eller særlige Virksomheder, der skønnes at have Betydning for det offentlige eller Forretningslivet, som f. Eks. Tjenesteboliger, Børnehjem, Gartnerier, Købmandsforretninger. Pensionater etc.”

Aarhus i 1921 – beboere og virksomheder

I det følgende en fuldstændig oplistning af de oplysninger, som Postadressebogen havde medtaget om Aarhus.

 • Aarhus, Købstad, 74.256 Indb. (1921)
 • Hasle og Ning Herred, Retskreds 54: Aarhus Købstad,
 • Politikreds 41: Aarhus Købstad
 • Aarhus Købstad og Hasle Herreders Provsti
 • Aarhus Amt (Amtmanden over Aarhus Amt, tillige Stiftamtmanden over Aarhus Stift bor i Skanderborg)
 • Valgsted for Aarhus Amtskreds 2., 3. og 4.
 • Opstillingskreds til Folketinget
 • Fabrikstilsynets 5.Kreds

De boede i Aarhus

 • Biskoppen over Aarhus Stift
 • Den Kongelige Borgmester, den folkevalgte Borgmester
 • de to Dommere i Aarhus Købstad
 • Dommeren i Ning m.fl. Herreder
 • Politimestrene: i Aarhus Købstad, i Hasle Herreder m.v. samt i Ning og Hads Herred
 • Stiftsprovsten for Aarhus Stift, tillige Provst for Aarhus Købstad og Hasle Herred. Sognepræsterne og de residerende Kapellaner til Domkirken, Vor Frue, Skt. Pauls, Skt. Johannes og Valgmenigheds-Kirken,
 • Præsterne ved den romersk-katolske Menighed
 • Stiftskassereren
 • Distriktschefen for Statsbanernes 2. Distrikt, Værkstedschefen for Statsbanernes Centralværksted i Aarhus, Laboratorieforstanderen, Hovedkassereren, Trafikinspektøren for 5. Trafiksektion, Baneingeniøren for 9. Banesektion og Maskiningeniøren for 3. Maskinsektion
 • Overtoldinspektøren for Nørre-Jylland,
 • Overpostinspektøren i 3. Distrikt
 • Telegrafingeniøren for Statstelegrafens 2. Ingeniørdistrikt
 • Amtslægen i Aarhus Amtslæsekreds, tillige Kredslæge i Aarhus Lægekreds, Kredslægen i Marselisborg Lægekreds, flere praktiserende Læger
 • Chefen for 4. Udskrivningskreds, tillige Mønstringsbestyrer, Garnison for 3. Dragonregiment samt 3, Artilleriafdeling, Fodfolkets Underofficerskole i Aarhus, Sessionssted for Lægderne 218-243, 264-293, 299-303 af 4. Udskrivningskreds
 • Amtsforvalteren Bygningsinspektoratet for Hjørring, Aalborg, Thisted, Viborg, Randers samt Aarhus Amter
  Branddirektørerne for Aarhus Købstad samt for Landbygningerne i Vester- og Øster-Lisbjerg, Framlev, Hasle og Ning Herreder
 • Amtsvejinspektøren i Aarhus Amtsraadskreds, Stadsingeniøren

Konsulater

 • Belgisk, Engelsk og Tysk Konsulat
 • Fransk Konsularagent, Italiensk Konsularagent
 • Vicekonsulater for Argentina, Chile, Grækenland, Nederlandene, Norge, Portugal, Rusland, Spanien og Sverige.

Pengeverden

 • Børs
 • Filial af Nationalbanken
 • Aarhus Privatbank
 • Jysk Handels- og Landbrugsbank
 • Arbejder-Spare- og Laanekasse for Aarhus By og Omegn
 • Spare- og Laanekasse for Haandværkere og Industridrivende i Aarhus eller Aarhus Bikube
 • Aarhus Øresparekasse
 • Aarhus kreditbank
 • Den danske Andelsbank
 • Hypotekforening
 • Jysk Hypotekforening
 • Jysk Land-Hypotekforening for Ejendomme i Jylland
 • Købmands- og Haandværkerbank
 • Ny jyske Købstads-Kreditforening
 • Kreditreformforeningen for Danmark (Aarhus-Afdeling)
 • Agentur for Statsanstalten for Livsforsikring-Andelsanstalten “Tryg”
 • Det gensidige Livsforsikringsselskab
 • Dansk Forsikringsforening mod Stormskade
 • Jysk Brandforsikringsforening for Løsøre
 • Jysk Brandforsikringsforening for Bygninger
 • Aarhus Amts Forsikringsforening for Heste og Hornkvæg
 • Kreaturforsikringsforeningen “Kustos”
 • Hagelskade Forsikringsforening
 • Aarhus Amts landøkonomiske Selskab
 • Landbo og have
 • De jyske Landboforeningers Kontor
 • Det jyske Haveselskab

Biblioteker og skoler

Kommunebiblioteket i Vestergade. 1930

 • Statsbiblioteket
 • Folkebiblioteket af 1868
 • Katedralskolens Bibliotek’
 • Aarhus Amts landøkonomiske Bibliotek
 • Aarhus Garnisons Officer-Bibliotek
 • Aarhus Garnisons Underofficers-Bibliotek
 • Jysk-fynske Statsbanepersonales Bibliotek
 • Aarhus Katedralskole
 • Aarhus kommunale Mellem- og Realskole
 • Flere private Skoler og Realskoler
 • Aarhus Handelshøjskole
 • Handelsskoler
 • Jysk Handelshøjskole
 • Teknisk Skole (en Filial på Frederiksbjerg)
 • Kvindeseminarium

Foreningslivet

 • Aarhus Amts Skytteforening
 • Aarhus Amts Rekylkorps
 • Aarhus borgerlige Skydeselskab
 • Aarhus Grundejerforening
 • Aarhus Haandværkerforening
 • Aarhus Handelsforening
 • Handelsforeningen af 1887
  Aarhus Købmænds Hjælpekasse
 • Det røde Kors’ Filial i Aarhus
 • Frederiksbjerg Handels- og Industriforening
 • Flere Idrætsforeninger
 • Jysk Forening for Naturvidenskab
 • Samvirkende jyske Turistforeninger

Rådhus og værker

 • Raadhus
 • Ting- og Arresthus
 • Elektricitetsværk
 • Gasværk
 • Vandværk

Sygehuse og stiftelser

Sct. Josephs Hospital . 1920erne

 • Kommunehospital
 • Amtssygehus og Epidemihus
 • Dem jyske Fødselsanstalt
 • Skt. Josephs Hospital med Poliklinik
 • Aarhus Poliklinik
 • Børnekliniken
 • Garnisonssygehus
 • Epidemisygehus
 • Sindssygeanstalten ved Aarhus
 • Klinik for Talelidende
 • Rednings- og Fødehjemmet “Bethesda”
 • Fattig- og Forsørgelsesanstalt
 • Bruunske Stiftelse
 • Buxlunds Stiftelse
 • Hutfelds Stiftelse
 • Mad Hansen Rings Stiftelse “Rings Minde”
 • Bankdirektør H. Skovby’s Stiftelse
 • Raadmand Anders Stæhrs Stiftelse
 • Willadsens Stiftelse
 • Haandværkerforeningens Friboliger
 • Stiftelse for værdige Trængende (Aarhus Hospital)
 • Alderdomsasylet “De gamles Hjem”
 • 3 Børneasyler

Apoteker

 • Løveapoteket
 • Svaneapoteket
 • Frederiksbjergs Apotek
 • Marselisborg Apotek
 • Skt. Clemens Apotek
 • Skt. Pouls Apotek
 • Søndergades Apotek

Missionshuse og loger

 • Missionshuset “Ebenezer”
 • Romersk-katolsk Kirke
 • Baptisternes Kirke (Immanuelkirken)
 • Katolsk-apostolisk Kirke
 • Den biskoppel. Metodistkirkes Mødesal
 • Frimurerloge
 • Odd Fellowloge
 • Museum med Kunstafdeling og historisk-antikvarisk Afdeling

Kultur og velvære

 • Teater
 • Varieté
 • Kasino
 • Romersk Bade- og Søbadeanstalter
 • Vandkuranstalt
 • Offentlig Badeanstalt

Virksomheder, mejerier og symaskinefabrikker

 • Bogtrykkerier
 • Aktieselskabet Aarhus Trælasthandel
 • Aarhus Dampmølle
 • Jysk Andelsfoderstofforretning
 • Korn- og Foderstofkompagniet
 • Skibsbyggeri
 • Jernstøberier og Maskinværksteder
 • Vogn-, Cykle-, Klæde-, Instrument-, Tobaks-, Chikorie- og de forenede Sukkervarefabrikker
 • Chokoladefabriken “Globus”
 • Oliefabrik
 • Symaskinefabrikker
 • Damp-, Sav- og Høvleværker
 • Kalk- og Teglværker
 • Mørtelfabrik
 • Dampbrændevinsbrænderier
 • Dampbagerier
 • Dampvaskerier
 • Væverier
 • Garverier
 • Glasværk
 • Farverier
 • Finérskærerri
 • 2 kemiske Laboratorier
 • Mejerierne “Expres”, “Godthaab”, “Marselisborg”, “Vesterbro” og “De forenede Mejerier”

Øl, svin, sæbe og salt

 • Ølbryggerier
 • Østjyske Bryggerier “Ceres”
 • Arbejdernes Hvidtølsbryggeri
 • Saltraffinaderi
 • Sæbesyderi
 • Svineslagteri
 • Eksportslagteri
 • Offentlig Slagtehus

Aviser og tidsskrifter udgivet i Aarhus

I 1921 var aviser ikke de eneste blade og magasiner, der blev udgivet i Aarhus. I Postadressebogen 1921 var Aarhus anført som udgivelsessted for disse 56 medlemsblade og tidsskrifter.

→ Se også Aviser i Aarhus

 • Aarhus Amtstidende
 • Aarhus Centralmission
 • Aarhus Posten
 • Aarhus Stiftstidende
 • A.G.F. Andelsbladet
 • “Bethlehemskirken Aarhus”
 • Brevduepost
 • Bøgernes Verden
 • Cirklen
 • Dansk Bødkertidende
 • Dansk Handelsblad
 • Dansk Hatte- og Bundtmagertidende
 • Dansk Smede-Tidende
 • Demokraten
 • Detail-Fiskehandler-Bladet
 • Det blaa Baand
 • Det østjyske Landbrug
 • De Unges Blad
 • Folkeskolen
 • Frisindet Folkeblad
 • Gymnasiastbladet
 • Haabets Røst
 • Handelsskolebladet
 • Hedeselskabets Tidsskrift
 • Hovedorganisationens Medlemsblad
 • Installatøren
 • Jesu Hjertes Budbringer
 • Jysk Husdyravl
 • Jysk Idrætsblad
 • Jysk Landbrug
 • Jyllandsposten
 • Jysk Vaskeriejer Tidende,
 • Kalø Vig Egnens Landboblad
 • K.F.U.M.s Idræt
 • Landet
 • Landsforbundet F.D.F. Aarhus Afdeling
 • Maanedsblad for K.F.U.M. i Aarhus
 • Malertidende
 • Meddelelser for Høver og Omegns Landboforening
 • Medlemsblad for Aarhus Grundejerforening
 • Mellemstanden
 • Mercator
 • Mænd og Mission
 • “1900”
 • Nørrejysk Tidende
 • “28 – Medlemsblad for 28de Bataillons Soldaterforening”
 • Nordisk Handelsblad for kemisk Industri
 • Plejerblade
 • “Rød Ungdom”
 • Skandinavisk Fagblad for Træindustrien
 • Skræddermesteren
 • Spejder-Liv
 • Tennis
 • Tidsskrift for Maskin- og Metalindustri “Vulkan”
 • Ungdomsarbejderen
 • Ungdomsskolen
 • Ved Lejrbaalet

Havnen og skibene

 • Havn
 • Lodseri
 • Toldsted
 • Fyr
 • Dampskibsstation og Ekspedition for det forenede Dampskibsselskabs Skibe
 • Aarhus Bugtens Dampskibsselskab
 • Dampskibsselskaberne “Scot” og “Ocean”
 • Dampskibsselskabet “Turisten”
 • Agenturer for Uvandringsselskaber

Det havde Aarhus også …

 • Flere Hoteller
 • 4 Kiosker
 • Aarhus elektriske Sporvej A/S
 • 3 Jernbanestationer
 • Statstelefonstation
 • Jysk Telefon Aktieselskab
 • Telefonstation
 • Telegrafstation
 • 2 Postindleveringssteder og 1 Brevsamlingssted
 • Postkontor. Aarhus