Aarhus Vandkuranstalt

Prospekt fra Aarhus Vandkuranstalt

Aarhus Vandkuranstalt lå i Valdemarsgade 52 på den grund, der i dag ligger på hjørnet ved Sonnesgade og Morten Børups Gade.

Kuranstalten, der åbnede den 10. august 1888, blev startet og ejet af den da 57-årige møllebygger Niels Peter Mikkelsen fra Kolt, og den lokale overlæge V. Andersen. Den var anlagt efter de principper, som anvendtes af en berømt svensk kuranstalt.

Den lå i et dengang parklignende område på 1 tønde land, og havde et 50 fod (15 meter) højt udsigtstårn. Man producerede ikke, som andre kuranstalter, egen ‘sundhedsfremmende vand’, men indkøbte det fra den nærliggende Skt. Nicolaus Brøndanstalt.

På Kuranstalten kunne man få behandlet nervøse og reumatiske lidelser, gigt, blegsot, blodmangel, søvnløshed, dårlig fordøjelse, underlivssygdomme, rygmarvslidelser, modtagelighed for forkølelse, samt tilbøjelighed til at komme i sved ved mindste sinds- og legemsbevægelse – som de lovede i deres annoncer.

Kurbadene kostede 10 kroner ugentligt – hvilket svarer til omkring 650 nutids-kroner. Et værelse kunne lejes for mellem 75 øre og 200 øre pr. dag, og kosten i den dyre afdeling kostede 2 kroner, i den billige afdeling 1,35 kroner pr. dag. Ubemidlede kunne få statsunderstøttelse til behandlingerne.

Og i starten var der gang i forretningen. De første halvanden måned efter åbningen havde der været givet 376 bade, hvoraf 139 var herrebade, 226 damebade og 11 børnebade.

Annonce fra Vandkuranstalten

Ved Kuranstalten var blandt andre tilknyttet den århusianske læge Anders H. Winge (1865-1948), der var ansat som massagelæge i årene 1892-1893. Han havde studeret massage og sygegymnastik ved Det kgl. Centralinstitut for Gymnastik og ved Det kgl. ortopædiske Institut i Stockholm 1891-1892. Winge blev senere formand for Aarhus Turistforening fra 1902.

Vi anbefaler os…

Kuranstalten nederst til venstre på hjørnet ved Valdemarsgade og Børupsgade

I en annonce i Aarhus Vejviser fra 1893 skrev de således om etablissementet:

“Aarhus Vandkuranstalt anlagt efter den bekjendte svenske Vandkuranstalt Møssebergs Mønster, og efter samme Overlæge Dr. O. Thorstenssons Methode, er oprettet i 1888 i Ejendommen ‘Frederiksbjergslund’, og i 1892 udvidet med en særlig Afdeling for Damer, Pensionat og Samlingsværelse, beliggende frit i Byens sydvestlige Udkant, grænsende til Valdemarsgade – 8 Minutters gang fra Hovedbanegaarden, – og ligger i en Have paa 1 Tønde Land, omgivet af Jernbanen, Markjord og Haveanlæg.
Badeetablissementet, sammenbygget med Ejendommens Hovedbygning, bestaar af 2de Afdelinger, tidssvarende indrettede med Apparater til samtlige Vandkursmethoder, udstyrede baade med Tørlufts- og Central-Dampvarmeapparater, særligt for Vinterkurbehandlingen, der anses for den kraftigste, og forsynet med 5 Kjedler, dels til Vandets ophedning og dels til Temperering og Blanding for at opnaa de Varmegrader Kuren fordrer. Ovenpaa er en Sal til elektrisk Behandling, Sygegymnastik og Massage, samt Plads til betydelig Udvidelse, foruden Taarnets mellemste Etager, der endnu ikke ere tagne i Brug.”

Vandkurens jubilæum

I juni 1908 kunne Vandkuranstalten fejre 20 års jubilæum. Herom skrev Aarhuus Stiftstidende blandt andet:

“Mikkelsen fylder 12. Juni 77 Aar. Efter at han for 25 Aar siden p.gr. af Sygdom maatte afbryde sin Virksomhed, navnlig med Fabrikation af Turbiner og Centrifugepumper til større Anlæg … og søge Helbredelse ved Vandkuranstalter i Udlandet, som lykkedes saa godt, at han nu i August kan holde 20 Aars Jubilæum med Driften af Aarhus Vandkuranstalt, som han, efter de indvundne Erfaringer under sin Sygdom, anlagde i sin Ejendom Frederiksbjerglund her ved byen.”

To år senere, den 12. december 1910 nedbrændte Vandkuranstalten, men blev genopført af Niels Peder Mikkelsen, der også nåede at fejre virksomhedens 25 års jubilæum. Han døde den 22. oktober 1919, 88 år gammel.Uddrag fra prospektet fra Aarhus Vandkuranstalt
Det kolde Vand er et, Huden rensende, og derved dets Virksomhed middelbart befordrende Middel. Dets kølende og forfriskende Virkning, helst naar Huden, hed og tør, ligesom tørster derefter, maa være Alle bekjendt; maaske ogsaa, at det er et fortrinligt oplivende Middel; nogle Stænk Vand i Ansigtet vækker den Besvimede! Har De ikke selv erfaret det, vil De let af Andre høre, hvad der fornemmes i et koldt Bad; hvorledes der paa en Gysen, en Følelse af Kulde og en ængstelig Spænden over Brystet, følger et friere Aandedræt, en behagelig , Varme og Lethed i Sind og Skind, der vidner om det kolde Bads styrkende Egenskaber. Alt dette gjør Badet til et fortræffeligt diætisk Middel, hvis Opgave jo er at holde Naturen — vor indre Læge i den bedst mulige Sundheds-Tilstand, gjøre den skikket til at modstaa og bekæmpe Sygdomsaarsagerne, hvis Tal ved Civilisationens Fremskridt snarere til- end aftager. Hvorledes det endvidere virker heldbringende i mange Sygdomme, vil De bedre forstaa, naar jeg nøjere udvikler Følgerne af det kolde Vands Anvendelse paa Huden.
……
De Varmeapparater, som efter Møssebergs Mønster ere benyttede i Aarhus Vandkuranstalt, bestaar
1) af tvende opvarmede Rum, hvortil der stadigt strøm­mer frisk opvarmet Luft, der tilledes gjennem de Varmeapparatet omgivende Kanaler. Disse Rum, der efter Benævnelsen af de gamle romerske Bade kaldes Tepidariet med lavere og Caldariet med højere Varmegrad, benyttes til det saakaldte Varmluftsbad, hvor Patienten indaander den varme Luft.
2) Af lukkede Stole : Varmluftsstole, enten opvarmede med tilstrømmende varm Luft – eller med Damp: Dampstole, indrettede saaledes, at Patienten har Hovedet frit — ikke behøver at indaande den varme Luft eller Damp, saa at endog de svageste Personer kunne taale disse Bade.
3) Af en Indpaknings-Seng med Varmerør under en Fjedermadras af Metaltraad, som benyttes til tør og vaad Indpakning for svage Personer under visse Syg­domme, indtil Svedning, ligesom ogsaa visse Former af Helbadet og Fyrrenaalsbade benyttes forud for Afkølingsbadet.
……
De Afkølings-Bade, som hidtil ere benyttede i Aar­hus Vandkuranstalt, ere: 1) Cirkeldouch, Regndouch, Fod- og Sædedouch, Ansigtsdouch og en lokal Straale- og Regndouch med bevægelig Slange; de kunne alle gives med varmt, tempereret eller koldt Vand, og virke altid under lige Straalekraft, der svarer til Trykket af en Vand­søjle af over 60 Fod. Dog kan Kraften modereres efter Kurens Behov. 2) Halvbade med tempereret Vand. 3) Afrivning med vaadt Lagen.
……